Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Chuẩn Bị cho ngày September 24, 2015 -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét