Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Ê-xê-chi-ên 37: Sự Sống Từ Đống Xương Khô (Tác giả: Sinh Viên N.K.D, TpHCM)

DÀN BÀI
ĐỀ TÀI:  BÀI GIẢI KINH Ê XÊ CHI ÊN 37: SỰ SỐNG TỪ ĐỐNG XƯƠNG KHÔ
                       (Bài làm theo mẫu trong sách: Nghiên Cứu Các Sách Tiên Tri I trang 34 – 37)

                        GIỚI THIỆU

                     I. BẢN VĂN

                         A. Bản Văn
            B. Các Bản Dịch: King James, Truyền Thống, Hiện Đại, Bản Dịch Mới 2002.

II. PHÂN TÍCH BẢN VĂN
                       A.      Bản Văn Và Các Vấn Đề Bản Văn: Cách dịch và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ.
                       B.      Giới Hạn Bản Văn. Bản văn trong bối cảnh của cả sách.

III. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
     
                        A. Bối Cảnh Lịch Sử Của Bản Văn
       
   IV. PHÂN TÍCH NGỮ VĂN

A.      Cách Hành Văn
B.      Phương Pháp Truyền Đạt

                        V.  PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

A.      Cấu Trúc Bản Văn
B.      Mục Đích Cấu Trúc

                    VI. PHÂN TÍCH TỪ NGỮ

A.      Từ Ngữ Quan Trọng
B.      Mục Đích Cấu Trúc

                        VII. GIẢI NGHĨA

                                 A.  Sứ Điệp Của Tác Giả
                                 B.  Giải Nghĩa

VIII. PHÂN TÍCH THẦN HỌC

      A. Các Vấn Đề Thần Học
         B. Mục Đích Và Ý Nghĩa Thần Học Liên Quan
   
IX. ÁP DỤNG

A.      Bố Cục  Bài Giảng  (Bố Cục Đơn Giản)
B.      Áp DụngGIỚI THIỆU

                   Ê-xê-chi-ên là một thầy tế lễ, ông sống trong thời kỳ quốc gia Y-sơ-ra-ên bị suy yếu, lưu đày và sụp đổ trong tay đế quốc Ba-by-lôn. Nguyên nhân của tình trạng này là do dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, bội nghịch giao ước của Đức Chúa Trời, nên bị Ngài hình phạt. Vào khoảng năm 586 T.C thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ, đền thờ bị phá huỷ, dân sự bị phu tù sang Ba-by-lôn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không từ bỏ tuyển dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đã dùng Ê-xê-chi-ên để rao giảng sứ điệp phục hồi cho họ. Khi ấy, Ê-xê-chi-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn, bên bờ sông Kê-ba. Trong bối cảnh đó, Ê-xê-chi-ên đã nói tiên tri về sứ điệp phục hồi Y-sơ-ra-ên. Cả sách Ê-xê-chi-ên gồm có: những lời tiên tri về hình phạt trên Giu-đa và dân ngoại, đặc biệt là sứ điệp phục hồi dân Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem.
Trong bài này, người viết sẽ khảo sát Ê-xê-chi-ên 37, là đoạn nằm trong phần sứ điệp phục hồi dân Y-sơ-ra-ên. Đoạn 37 là lời hứa phục hồi dân Y-sơ-ra-ên bằng sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời, đó  là lời tiên tri quan trọng cho niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Tại đây, chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời không chỉ phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên tan lạc khi xưa, mà còn giải cứu cả những kẻ đang chết trong tội lỗi và tình trạng chia rẽ của con dân Chúa ngày nay, với mong muốn phục hưng đời sống đức tin cho tín hữu. 

I. BẢN VĂN

                 A. Bản Văn:  
                             Ê-xê-chi-ên đoạn 37

                 1a Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta;
                 1b Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va,
                 1c và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt.
                 2a Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy:
                 2b nầy, có nhiều lắm trên những hài cốt đó, và đều là khô lắm.
                 3a Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống lại chăng?
                 3b Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!
                 4a Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy,
                 4b và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.
                 5a Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: này ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi,
     5b và các ngươi sẽ sống.
     6a Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi,
     6b sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi,
     6c và che các ngươi bằng da.
     6d Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi,
     6e và các ngươi sẽ sống;
     6g rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
     7a Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, ta đương nói tiên tri,
     7b thì nầy, có tiếng, và này, có động đất:
     7c những xương nhóm lại hiệp với nhau.
     8a Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy;
     8b có da bọc lấy,
     8c nhưng không có hơi thở ở trong.
     9a Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: hỡi con người hãy nói tiên tri cùng gió và bảo gió rằng: Đức Giê-hô-         va phán như vầy:
     9b Hỡi hơi thở khá đến cùng gió bốn phương,
     9c thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó được sống.
    10a Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta,
     10b và hơi thở vào trong chúng nó;
     10c chúng nó sống,
     10d và đứng dậy trên chơn mình,
     10e hiệp thành một đội quân rất lớn.
     11a Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên.
     11b Này, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô,
     11c lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả.
     12a Vậy hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy:
     12b Hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả các ngươi,
     12c làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả,
     12d và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên.
     13a Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va,
     13b khi ta đã mở mồ mả các ngươi,
     13c và làm cho các ngươi lên khỏi mồ mả.
     14a Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi,
     14b và các ngươi sẽ sống.
     14c Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi;
     14d rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.
                 15a Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:
                 16a Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy,
                 16b và viết ở trên rằng: Cho Giu-đa, và cho con cái Y-sơ-ra-ên là bạn người.
                 16c Hãy lấy một cây gậy khác,
                 16d và viết ở trên rằng: Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà Y-sơ-ra-ên là bạn người.
                 17a Hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành trong tay ngươi.
                 18a Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi đều đó là gì;
                 19a thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy:
                 19b Này ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái Y-sơ-ra-ên là bạn ngươi, là gậy ở trong tay Ép-ra-im.
                 19c Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi,
                 19d và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta.
                 20a Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên,
                 20b hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy
                 21a và nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy:
                 21b Này ta sẽ kéo con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đi.
                 21c Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương,
                 21d và đem chúng nó về trong trong đất riêng của chúng nó.
                 22a Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi Y-sơ-ra-ên,
                 22b Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy.
                 22c Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc và không chia ra hai nước nữa.
                 23a Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó,
                 23b hoặc bởi những vật đáng ghét,
                 23c hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình.
                 23d Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội.
                 23e Ta sẽ làm sạch chúng nó,
                 23f vậy, thì chúng nó sẽ làm dân ta,
                 23g ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó,
                 24a Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó.
                 24b Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn;
                 24c chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta;
                 24d chúng nó sẽ giữ gìn các luật lệ của ta và làm theo.
                 25a Chúng nó sẽ ở đất mà ta ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở.
     25b Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời;
     25c tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.
     26a Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hoà bình;
     26b ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta.
     26c Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc.
     26d Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời.
     27a Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó;
     27b ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó,
     27c chúng nó sẽ làm dân ta.
     28a Bấy giờ các nước sẽ biết ta, là Đức Giê-hô-va,
     28b biệt Y-sơ-ra-ên ra thánh,
     28c vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. 


       King James
37
 1The hand of the LORD was upon me, and carried me out in the spirit of the LORD, and set me down in the midst of the valley which was full of bones, 2And caused me to pass by them round about: and, behold, there were very many in the open valley; and, lo, they were very dry.3 And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord GOD, thou knowest. 4Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the LORD. 5Thus saith the Lord GOD unto these bones; Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live: 6And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live; and ye shall know that I am the LORD. 7So I prophesied as I was commanded: and as I prophesied, there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone. 8And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above: but there was no breath in them. 9Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord GOD; Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. 10So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. 11Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel: behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts. 12Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel. 13And ye shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, 14And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD.
           15The word of the LORD came again unto me, saying, 16Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions: 17And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand. 18And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by these?  19 Say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand. 20And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes. 21And say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land: 22And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel; and one king shall be king to them all: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all: 23Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions: but I will save them out of all their dwellingplaces, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their God. 24And David my servant shall be king over them; and they all shall have one shepherd: they shall also walk in my judgments, and observe my statutes, and do them. 25And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt; and they shall dwell therein, even they, and their children, and their children’s children for ever: and my servant David shall be their prince for ever. 26Moreover I will make a covenant of peace with them; it shall be an everlasting covenant with them: and I will place them, and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them for evermore. 27My tabernacle also shall be with them: yea, I will be their God, and they shall be my people. 28And the heathen shall know that I the LORD do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them for evermore.
               Truyền Thống
37
Sự hiện thấy về hài cốt được sống lại
     1Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt. 2 Đoạn Ngài khiến ta đi quanh những hài cốt ấy; này có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 3Ngài phán rằng: Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa: Lạy Chúa Giê-hô-va chính Chúa biết điều đó! 4Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. 5Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Này ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi các ngươi sẽ sống. 6Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 7Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì này có tiếng, và này có động đất: những xương nhóm hiệp lại với nhau. 8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. 9Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. 10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó, chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp thành một đội quân rất lớn.11Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt này ấy là cả nhà Y-sơ -ra-ên. Nầy chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả! 12 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả cho các ngươi, làm cho các ngươi lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất Y-sơ-ra-ên.13 Hỡi dân ta các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả.14  Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập lại các ngươi trên đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi lời hứa ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô va phán vậy.
      15Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:  16 Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng: Cho Giu-đa, cho con cái Y-sơ-ra-ên là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng: Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà Y-sơ-ra-ên là bạn người.17 Hãy để cây gậy này với cây gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi. 18Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi đều đó là gì;-19 thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái Y-sơ-ra-ên là bạn người, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và cả hai sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta. 20Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy,21và nói với chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy ta sẽ kéo con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó.22 Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi của Y-sơ-ra-ên. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc, và không chia ra hai nước nữa.23 Chúng nó sẽ không tự làm ô-uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó.
     24 Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ chỉ có một kẻ chăn, chúng nó sẽ bước theo các mạng linh của ta, chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. 25 Chúng nó sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất mà tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi. 26 Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hoà bình; ấy sẽ là một giao ước đời đời  giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. 27 Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó; ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 28 Bấy giờ các nước sẽ biết ta, là Đức Giê-hô-va, biệt Y-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.
           Hiện Đại
37
Khải tượng thung lũng xương khô
    1 2 3 Tay Chúa Hằng Hữu đặt trên tôi và Thần Linh Chúa đưa tôi vào một  thung lũng đầy xương khô của người chết đã lâu năm, nằm rải rác khắp trên mặt đất. Chúa dắt tôi đi quanh giữa các hài cốt, rồi phán bảo tôi:"Con loài người, các hài cốt này có thể sống không?" Tôi thưa: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa biết điều đó!"4 Chúa bảo tôi giảng cho các hài cốt: " 'Các xương khô, hãy nghe lời Chúa!
5 " 'Chúa bảo các hài cốt: Này, Ta sẽ cho hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. 6 Ta sẽ đặt gân, đắp thịt, bọc da cho các ngươi và hà hơi thở vào trong các ngươi, thì các ngươi sẽ sống. Khi ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.' "
7 Vậy, tôi giảng lời Chúa đúng như Ngài truyền bảo, thì có tiếng động ào ào, rúng chuyển mặt đất và các xương rải rác được ráp lại thành từng bộ. 8 Tôi nhìn kỹ, thấy gân và thịt xuất hiện, rồi da bọc quanh thân, nhưng chưa có hơi thở.9 Chúa  lại bảo tôi: "Con loài người, con hãy giảng cho gió; hãy truyền giảng: 'Chúa Hằng Hữu phán: Thần Linh ơi, xin đến từ bốn hướng gió, hà hơi vào các thi hài cho chúng sống.' " 10 Vậy, tôi truyền giảng lời Chúa đúng như Ngài truyền bảo thì các thi hài bắt đầu thở, rồi sống lại, đứng thẳng lên, tập họp theo hàng ngũ, thành ra một quân đội vô cùng đông đảo.11 Chúa lại bảo tôi: "Con loài người, các xương khô này là toàn dân Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng than thở: 'Xương chúng ta đã khô! Hy vọng chúng ta đã tiêu tán! Chúng ta đã bị tiêu diệt!'12 Vậy con hãy truyền giảng ’ cho chúng rằng: 'Chúa Hằng Hữu phán: Này, dân Ta ơi, Ta sẽ mở cửa mộ và khiến các ngươi ra khỏi mộ địa. Ta sẽ đem các ngươi về quê cha đất tổ.' 13 Dân Ta ơi, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khi Ta mở cửa mộ, đem các ngươi ra khỏi mộ địa. 14 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư lạc nghiệp trên đất nước mình. Các ngươi sẽ biết Ta, Đấng Hằng Hữu, đã phán hứa và thực hiện. Chúa phán vậy.' "
Hai Cây Gậy
 15 Chúa phán dạy tôi: 16 "Con loài người, hãy lấy một cây gậy và ghi dòng chữ: 'Dành cho Giu-đa và các đại tộc Y-sơ-ra-ên trong nước Giu-đa.' Rồi con lấy một cây gậy khác, viết: 'Dành cho các đại tộc khác của Y-sơ-ra-ên.' 17 Con hãy ráp hai cây gậy với nhau và cầm chung trong một tay.
18 - 20 "Con hãy cầm hai cây gậy mà bảo dân này: 'Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ hợp nhất các dân tộc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, như hai cây gậy nhập làm một trong tay Ta.'
21 " 'Vì Chúa Hằng Hữu phán: Ta đang tập họp dân Y-sơ-ra-ên từ giữa các nước để đem chúng về quê cha đất tổ, 22 hiệp chúng lại thành một dân tộc thống nhất, dưới quyền một nhà lãnh đạo. Quốc gia không còn chia đôi nữa. 23 Chúng sẽ từ bỏ thần tượng và tội lỗi, là những điều làm cho chúng ô uế, vì Ta sẽ giải thoát chúng khỏi những chuyện điên rồ ấy, và tẩy sạch chúng. Lúc ấy, chúng sẽ thật sự thành dân Ta, và Ta sẽ là Chân Thần của chúng.
    24 "Đầy tớ Ta là Đa-vít (Đấng Cứu Thế) sẽ làm Vua và Người Chăn duy nhất. Chúng sẽ vâng giữ luật pháp Ta và thi hành ý chỉ Ta. 25 Chúng sẽ được định cư trên đất nước mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp, và tổ phụ chúng từng cư trú trong đó. Chúng sẽ an cư lạc nghiệp tại đó vĩnh viễn, cha truyền con nối. Đầy tớ Ta là Đa-vít (Đấng Cứu Thế) sẽ lãnh đạo họ mãi mãi. 26 Ta sẽ lập giao ước hòa bình với họ, một giao ước tồn tại muôn đời. Ta sẽ ban phúc lành cho họ; họ sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều. Ta sẽ đặt Đền Thánh Ta giữa họ đời đời. 27 Ta sẽ ngự giữa họ. Phải, Ta sẽ làm Chân Thần của họ, và họ sẽ làm dân Ta. 28 Tất cả các dân tộc sẽ biết rằng Ta (Đấng Tự Hữu Hằng Hữu) thánh hóa dân Ta, và Đền Thánh  Ta sẽ tọa lạc đời đời giữa dân Ta.”
        Bản Dịch Mới
37
Khải tượng xương khô sống lại
    1 Tay của CHÚA ở trên tôi; bởi Thần của CHÚA, Ngài đem tôi ra, đặt tôi ở giữa một thung lũng; thung lũng ấy đầy hài cốt. 2 Ngài dẫn tôi đi vòng quanh các hài cốt đó; kìa, có rất nhiều hài cốt trên mặt thung lũng và rất khô. 3 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống không?”
Tôi đáp: “Lạy CHÚA, Chúa biết điều ấy.” 4 Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng những hài cốt này, hãy bảo chúng: ‘Hỡi những hài cốt khô, hãy nghe lời CHÚA. 5 CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng các hài cốt: Này, ta phú thần khí nhập vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. 6 Ta sẽ ban gân cho các ngươi, cho thịt trên các ngươi, lấy da bọc các ngươi và ban thần khí trong các ngươi, bấy giờ các ngươi sẽ sống và biết rằng chính ta là CHÚA.’”7 Vậy, tôi phán tiên tri như tôi đã được truyền. Khi tôi vừa phán tiên tri thì có tiếng động, này có tiếng rung chuyển và những xương cốt ráp lại với nhau, xương với xương. 8 Tôi nhìn, kìa, gân xuất hiện, thịt mọc lên và da bao bọc ở bên ngoài nhưng không có thần khí trong chúng.
9 Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng thần khí. Hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy nói với thần khí: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi thần khí, hãy đến từ gió bốn phương, hãy thở vào các xác chết này để chúng được sống.’ ” 10 Vậy, tôi phán tiên tri như đã được truyền. Thần khí nhập vào trong các xác chết; chúng sống lại và đứng lên trên chân mình. Ấy là một đạo quân đông vố số.11 Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những xương này là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng nói: ‘Xương cốt chúng ta khô héo, hy vọng của chúng ta tiêu tan, chúng ta bị tuyệt diệt.’ 12 Cho nên, hãy nói tiên tri, hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Chính ta sẽ mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mả. Hỡi dân ta, ta sẽ đem các ngươi trở về đất Y-sơ-ra-ên. 13 Hỡi dân ta, bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mả. 14 Ta sẽ ban thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất mình và biết rằng chính ta là CHÚA; ta đã phán thì ta sẽ làm; CHÚA tuyên bố.”
       15 Lời của CHÚA phán với tôi: 16 “Hỡi con người, ngươi hãy lấy một cây gậy và viết lên trên ấy: ‘Cho Giu-đa và cho các con cái Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết lên trên ấy: ‘Cho Giô-sép, cây gậy của Ép-ra-im, và cả nhà Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ 17 Hãy hợp hai cây gậy lại làm một để chúng trở thành một cây gậy trong tay ngươi.18 Khi con cái dân ngươi hỏi: ‘Ông không cho chúng tôi biết điều này nghĩa là gì sao?’ 19 Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, ta sẽ lấy cây gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, cùng những chi tộc Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó và hiệp chúng cùng cây gậy của Giu-đa để làm thành một cây gậy, như vậy chúng trở thành một cây gậy trong tay ta.’ 20 Hãy cầm lên những cây gậy mà ngươi đã viết trên ấy cho chúng xem. 21 Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, chính ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên từ các nước chúng đã đi đến, ta sẽ hợp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng về vùng đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng thành một nước trong xứ, trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ chỉ có một vua cai trị; sẽ không bao giờ là hai nước và sẽ không chia rẽ thành hai vương quốc nữa. 23 Chúng nó sẽ không làm mình ô uế vì các thần tượng, những điều ghê tởm và mọi vi phạm nữa. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi sự sa ngã mà chúng đã phạm. Ta sẽ thanh tẩy chúng, bấy giờ chúng sẽ là dân ta và ta là Đức Chúa Trời của chúng nó.24 Tôi tớ ta, Đa-vít sẽ làm vua chúng nó, chúng nó sẽ có một người chăn giữ. Chúng nó sẽ đi theo các sắc lệnh, nghe và thực hành các quy luật của ta. 25 Chúng sẽ sống tại đất mà ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ ta, nơi tổ tiên chúng đã sống; chúng và con cháu, dòng dõi chúng sẽ sống ở đó mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ ta sẽ là hoàng tử của chúng đời đời. 26 Ta sẽ lập giao ước bình an với chúng, đó là giao ước đời đời cho chúng. Ta sẽ thiết lập và làm cho chúng gia tăng và ta sẽ đặt thánh điện ta ở giữa chúng đời đời. 27 Nơi cư ngụ của ta sẽ ở giữa chúng; ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng nó sẽ làm dân ta. 28 Bấy giờ các nước sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đấng thánh hóa Y-sơ-ra-ên, khi thánh điện ta sẽ ở giữa chúng đời đời.”II. PHÂN TÍCH BẢN VĂN

A. Bản Văn Và Các Vấn Đề Bản Văn: Cách dịch và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ

         1. Trong 4 bản dịch trên, bản Truyền Thống dùng danh: “Đức Giê-hô-va” là chính xác. Nghĩa đen của “Giê-hô-va” là “I Am”: có nghĩa: Ta Là, Ta có mặt, Ta Hằng Hữu. Bản Hiện Đại dịch là: “Chúa Hằng Hữu” hay bản King James và bản Dịch Mới dịch là: “LORD”: “CHÚA,” đều thiếu ý nghĩa và không chính xác. Tại đây, bản Truyền Thống là dịch chính xác nhất.
          2. Về chữ “Xương,” bản King James dịch là: “Bones”: những miếng xương. Bản Truyền Thống và bản Dịch Mới dịch là: “Hài cốt,” còn bản Hiện Đại dịch là: “Xương khô.” “Hài cốt”: là bộ xương, nhưng tại đây người chết xương đã rã rời, không còn nguyên hình bộ xương. Vì vậy, đây là “Xương” chớ không có chữ “Xương khô,” còn  “Hài cốt” cũng không chính xác. Trong chữ này bản King James là dịch đúng nhất.
           3. Trong câu 23, bản King James là: “Cleanse.” Bản Truyền Thống dịch là: “Làm sạch,” bản Hiện Đại dịch là: “Tẩy sạch,” và bản Dịch Mới dịch là: “Thanh tẩy.” Về chữ này, cả ba bản Kinh thánh đều dịch gần giống nhau, rất hay.
           Tại đây, chúng ta nhận thấy có đôi điều khác nhau giữa các bản dịch Kinh thánh tiếng Việt, sở dĩ có sự khác nhau này là vì mỗi từ ngữ trong nguyên văn Hê-bơ-rơ có nhiều nghĩa tương đương trong tiếng Việt, nhưng khi dịch Kinh thánh từ nguyên văn ra tiếng Việt thì các các dịch giả đã chọn những từ mình thích nên có các sự khác nhau này. Điều này khiến cho người đọc cũng hiểu những từ ngữ, những phân đoạn Kinh thánh này một cách khác nhau, dẫn đến có sự khác nhau trong việc giải thích Kinh thánh... Sau khi so sánh với bản King James, người viết chọn bản Truyền Thống vì thấy bản Truyền Thống dịch chính xác hơn hai bản Dịch Mới và Hiện Đại, vì vậy bài viết này dựa trên bản văn của bản Truyền Thống.
 
       B. Giới Hạn Bản văn. Bản văn trong bối cảnh cả sách.
       
            Ê-xê-chi-ên đoạn 37 là lời tiên tri độc lập, vì 37: 1 bắt đầu với: “Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta,” để đánh dấu sự bắt đầu một khải tượng mới. Đến câu 15: “Lại có lời Chúa phán...” Chúa tiếp tục phán với Ê-xê-chi-ên và nội dung của các câu từ 15 – 28 dù có phát triển thêm, nhưng cũng cùng nói về một vấn đề với phần trên của các câu 1 – 14. Còn từ đoạn 38: 1 trở đi là Chúa phán về một vấn đề khác, đó là lời tiên tri về Gót và các nước... Cho nên trong bài này tôi chỉ giới hạn bản văn từ 37: 1 – 28.

        Bản văn trong bối cảnh cả sách.

      Cả sách Ê-xê-chi-ên có thể chia làm bốn phần như sau:
      Phần 1: Từ  1 – 24   Sứ điệp tiên tri về hình phạt trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
      Phần 2: Từ 25 – 32  Sứ điệp tiên tri về hình phạt trên các dân ngoại.
      Phần 3: Từ  33 – 39  Sứ điệp tiên tri về sự phục hồi dân Y-sơ-ra-ên.
                         Phần 4: Từ 40 – 48  Sứ điệp tiên tri về sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem.[1]
                      Bản văn đoạn 37 nằm trong phần lời tiên tri phục hồi dân Y-sơ-ra-ên (33 – 39). Đây là sứ điệp tiên tri về sự phục hồi Y-sơ-ra-ên bằng sự sống của Thần Linh Đức Chúa Trời, khải tượng này minh họa cho lời hứa của đoạn 36 trước đó. Đoạn 36 bày tỏ lời hứa Đức Chúa Trời sẽ ban Thần mới, Lòng mới cho dân Y-sơ-ra-ên để họ vâng phục Chúa. Đoạn 35 là lời tiên tri về sự trừng phạt trên Ê-đôm, kẻ hà hiếp Y-sơ-ra-ên. Đoạn 34 Chúa hứa sẽ ban cho dân Ngài một Đấng Chăn tốt để chăn dắt họ… Tiếp sau đoạn 37 là các đoạn 38 – 39 mô tả nước Y-sơ-ra-ên sau khi được phục quốc sẽ chiến thắng kẻ thù, vị thế Y-sơ-ra-ên khi ấy sẽ được khôi phục, mọi người sẽ biết Đức Chúa Trời, danh Ngài sẽ được tôn trọng…  
      Dân Ysơ-ra-ên đã phạm tội, bị Chúa hình phạt. Trong cảnh phu tù xa xứ, mọi hy vọng trở về quê hương đã hết, Ê-xê-chi-ên nói tiên tri trong chương 37 là lời hứa phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên qua hình ảnh đống xương khô được sống lại bằng Thần Linh của Đức Chúa Trời. Đây là lời hứa quan trọng nhất của Đức Chúa Trời trong cả sách Ê-xê-chi-ên đối với sự phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên vào thời bấy giờ.

III. BỐI CẢNH LỊCH SỬ

                 A. Bối Cảnh Lịch Sử Của Bản Văn: Đoạn 37

            Bản văn đoạn 37 nằm trong phần sứ điệp về sự phục hồi Y-sơ-ra-ên (từ đoạn 33 –39). Đây là thời điểm dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Vì cớ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ hình tượng, từ bỏ Đức Chúa Trời, nên đã bị hình phạt, phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, bị lưu đày sang đế quốc Ba-by-lôn. Nơi đất khách quê người, họ đau khổ ngã lòng, không còn hy vọng hồi hương. Khi ấy, Đức Chúa Trời cho Ê-xê-chi-ên thấy khải tượng thung lũng xương khô được sống lại bằng Thần Linh của Ngài.

IV. PHÂN TÍCH NGỮ VĂN

   A. Cách Hành Văn

                  Cách hành văn của Ê-xê-chi-ên trong đoạn 37 đầy những hình ảnh biểu tượng, làm nổi bật bút pháp của nhà tiên tri, đồng thời cũng gây khó hiểu cho người đọc. Như hình ảnh “đống xương khô” hình bóng cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lâm cảnh lưu đày tuyệt vọng. “Đống xương khô” còn nói lên nỗi niềm và tình trạng của những kẻ lưu đày xa xứ, mất hết hy vọng trở về quê hương xây dựng đời sống mới. “Gió, hơi thở,” ở đây theo tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Thánh Linh, Thần Linh của Đức Chúa Trời. “Sự sống lại”: hình bóng cho sự phục hồi của quốc gia Y-sơ-ra-ên. “Hai cây gậy”: tiêu biểu cho hai miền Nam và Bắc Y-sơ-ra-ên... Hai gậy hiệp một nói lên quốc gia Y-sơ-ra-ên sẽ được thống nhất.
                 Nhiều lần Ê-xê-chi-ên dùng từ “Ta sẽ” để nhấn mạnh lời hứa phục hồi của Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên.

                 B. Phương Pháp Truyền Đạt

           Trong đoạn 37 này, Ê-xê-chi-ên đã dùng phương pháp tường thuật[2] để truyền đạt sứ điệp. Bằng cách mô tả quang cảnh khải tượng có cả hình ảnh, tiếng động, âm thanh một cách tỉ mỉ. Điều này gây sự chú ý cho người đọc. Ê-xê-chi-ên cũng thuật lại câu hỏi của Đức Chúa Trời và câu trả lời của chính mình. Ông đã mô tả diễn tiến của khải tượng một cách thứ tự, rõ ràng giúp người đọc thấy được tiến trình sống lại của đống xương khô bằng Thần Linh của Đức Chúa Trời.
                  Ê-xê-chi-ên cũng tường thuật lại cách chi tiết các lời phán dặn của Chúa về hai cây gậy, sự hiệp một hai cây gậy và ý nghĩa của nó. Đưa người đọc đến chỗ nhận biết lời hứa phục hồi của Chúa và tin cậy lời Ngài.[3]
                   Ê-xê-chi-ên đã dùng từ lặp đi lặp lại, ý tưởng lặp lại[4] như: xương khô (hài cốt), thần, gió, hơi thở, sống, đem về trong đất riêng, gậy, sự hiệp một, nhận biết Đức Chúa Trời... để nhấn mạnh đến lời hứa phục
     hồi,[5] nhấn mạnh quyền năng Thánh Linh Chúa và bày tỏ Đức Chúa Trời... cho dân sự.


V. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

                  A. CẤU TRÚC BẢN VĂN

                    CẤU TRÚC 1:
                    Phần 1:  37: 1- 14.
                   Đống xương khô sống lại

Câu 1                Tay Chúa dẫn dắt tiên tri Ê-xê-chi-ên            
Câu 2                Một thung lũng xương khô
Câu 3 – 4          Nói tiên tri cho đống xương khô
Câu 5 - 9           Xương khô sống lại
Câu 10              Thành lập đội quân mạnh mẽ
Câu 11 – 14a    Xương khô là tình trạng của Y-sơ-ra-ên
                         Mở mồ mả là Y-sơ-ra-ên ra khỏi chốn lưu đày
Câu 12              Dân Y-sơ-ra-ên được trở về quê hương
Câu 14b            Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhìn biết Đức Giê-hô-va
         
                   Phần 2:   37: 15 – 28.
                   Sự thống nhất quốc gia Y-sơ-ra-ên

Câu 15              Có lời Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên
Câu 16              Hai cây gậy của Giu-đa và của Ép-ra-im
Câu 17              Hai gậy hiệp làm một
Câu 18 – 21      Hai cây gậy là sự chia rẽ của Y-sơ-ra-ên
                         Hai gậy hiệp một là Y-sơ-ra-ên thống nhất  
Câu 22 – 27      Dân Y-sơ-ra-ên được trở về trong đất riêng
                       Một vị Vua cai trị
Câu 28               Muôn dân sẽ biết Đức Giê-hô-va.

                    CẤU TRÚC 2:
                    Phần 1: 37: 1 – 14.
                   Thánh Linh làm cho đống xương khô sống lại

Câu 1a              Chúa cho Ê-xê-chi-ên thấy khải tượng
Câu 1b - 3         Một thung lũng xương khô
Câu 4                Nói tiên tri cho đống xương khô
Câu 5- 9            Tiến trình sống lại của đống xương khô
Câu 10              Xương khô sống lại hiệp thành một đội quân 
Câu  12             Y-sơ-ra-ên được trở về quê hương                  
Câu 11-14         Y-sơ-ra-ên sẽ nhìn biết Đức Giê-hô-va
                                                             
                 Phần 2: 37: 15 – 28
                 Y-sơ-ra-ên hiệp một
Câu 15              Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên
Câu 16              Sự chia rẽ của Y-sơ-ra-ên
Câu 17 –  27     Y-sơ-ra-ên được thống nhất                                  
Câu 28              Các nước đều sẽ nhìn biết Đức Giê-hô-va
            
Trong cấu trúc chương 37 Ê-xê chi-ên đã dùng:
       1. Phép đối xứng:  Có nhiều câu trong đoạn 37 mang tính đối xứng nhau.
            Mở đầu khải tượng bằng thung lũng hài cốt khô và sau đó sống lại thành một đội quân đông đảo (1 – 10).
Từ sự chết đến sự sống lại ( 1 – 10)  
Bắt đầu từ hai cây gậy nhưng sau đó hiệp làm một cây, từ sự chia rẽ đến hiệp một. Từ đất nước bị chia đôi đến đất nước được thống nhất (15 – 28 ).
   Từ chốn lưu đày đến việc được trở vê quê hương (13 – 14).
                   2. Phép hình bóng: Ê-xê-chi-ên đã mô tả hình bóng và dùng biểu tượng để truyền đạt sứ điệp.
            Mô tả hình bóng qua hình ảnh một đống xương khô, sau đó biến thành một đội quân đông đảo, mạnh mẽ để truyền đạt sứ điệp phục hồi Y-sơ-ra-ên.
            Xương khô: là hình bóng cho tình trạng vô vọng của Y-sơ-ra-ên. Xương khô sống lại, thành đội quân: là hình bóng đầy hy vọng cho dân lưu đày tái lập quốc gia.
           Mồ mả: tiêu biểu cho các nước đang cầm tù, chôn dân Y-sơ-ra-ên. Mồ mả mở ra: dân sự được trở về quê hương…
  Ê-xê-chi-ên dùng hai cây gậy: tượng trưng cho Vương quốc bị chia đôi: Nam quốc và Bắc quốc. Hai cây gậy còn tiêu biểu cho quyền cai trị của hai nước. Hành động hiệp hai gậy thành một: tiêu biểu sự thống nhất, sự hiệp một của Y-sơ-ra-ên sau khi được tái lập quốc gia...

   B. Mục Đích Cấu Trúc

            Ê-xê-chi-ên muốn cho người đọc hiểu được sứ điệp phục hồi của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên và thấy được quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Bằng cách cho thấy rõ tình trạng thật của Y-sơ-ra-ên, đồng thời ông nhấn mạnh quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể khiến cho người chết sống lại, thành lập đội quân mạnh mẽ từ đống xương khô, cũng như tái lập quốc gia Y-sơ-ra-ên từ chốn lưu đày. Tất cả để cho người đọc thấy được quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Nếu không có Thánh Linh con người không thể sống. Chính Thánh Linh đã khiến những mảnh xương khô hồi sinh, thì quyền năng của Thánh Linh cũng sẽ phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên từ chỗ tuyệt vọng. Đồng thời, Đức Chúa Trời còn đem lại sự hiệp một giữa vòng dân sự, xóa bỏ sự bất hòa lâu đời giữa hai miền Nam Bắc Y-sơ-ra-ên.

VI. PHÂN TÍCH TỪ NGỮ

                   A. Từ Ngữ Quan Trọng

            “Tay của Đức Giê-hô-va”: nhằm nhấn mạnh đến quyền năng, sự điều động, dẫn dắt, hướng dẫn của Đức Chúa Trời.[1] Cụm từ này báo hiệu Ê-xê-chi-ên sắp được xem thấy một khải tượng đầy ấn tượng thay vì chỉ nhận một sứ điệp bằng lời nói.[2]
            “Thần,” “Gió,” “Hơi thở”: ở đây theo tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Thần Linh Đức Chúa Trời,[3] từ
này được dùng nhiều lần trong cả sách, bày tỏ về Thần Linh của Đức Chúa Trời. Trong sứ điệp này Thánh
Linh được mô tả một cách mạnh mẽ, thực tế và sống động.[4]
             “Hài cốt khô”: có nghĩa là xương khô. Tại đây Ê-xê-chi-ên dùng từ “Xương khô” (câu 11b) chứ ông không dùng từ “Xương ướt” ngụ ý là tình trạng chết đã rất lâu, hoàn toàn bất lực và không còn hy vọng. Từ  này được nhắc đến nhiều lần để bày tỏ tình trạng vô vọng của Y-sơ-ra-ên.
            “Nói tiên tri”: là giảng Lời Chúa, truyền đạt ý muốn của Chúa.[5] Tại sao Ê-xê-chi-ên phải giảng Lời Chúa cho đống xương khô? Vì trong khi giảng Lời Chúa, Thần Linh Chúa hành động, xương ráp lại, thịt gân sanh ra. Tiếp tục giảng để Thần Linh Chúa ban hơi thở, sự sống cho đống xương khô. Đây là chức vụ cung ứng lời Đức Chúa Trời của các tôi tớ Ngài. Áp dụng ngày nay con người đang chết trong tội lỗi, nhưng khi nghe rao giảng Phúc Âm, Thánh Linh của Chúa sẽ hành động khiến họ sống lại.[6]
           “Sự sống”: sự sống do Thánh Linh Chúa đem lại,[7] đây cũng là sự đổi mới. Sự sống ở đây không chỉ là sự sống lại về thân thể nhưng còn là sự đổi mới tâm linh.
           “Cây gậy”: tượng trưng cho quyền cai trị.[8] Hai cây gậy là: Ép-ra-im Bắc quốc và Giu-đa Nam quốc quốc.[9] Hai gậy hiệp làm một: Chúa hiệp cả hai làm một trong tay Ngài, thống nhất đất nước.
           “Đa-vít”: là tôi tớ Đức Chúa Trời, sẽ làm vua, cai trị toàn quốc gia Y-sơ-ra-ên. Ở đây ngụ ý nói tiên tri về Đấng Christ.[10]
           “Ta sẽ”: được lặp lại nhiều lần, để nhấn mạnh quyền năng của Chúa hành động trên dân Ngài, điều
Ngài phán chắc chắn sẽ được hoàn thành.[11]

   B. Mục Đích Sử Dụng Của Tác Giả
      
            Ê-xê-chi-ên đã dùng những từ ngữ trên để trình bày sứ điệp phục hồi của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Trong sứ điệp này, Ê-xê-chi-ên dùng các từ trên với dụng ý đem lại sự an ủi, niềm tin nơi Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày trong tuyệt vọng. Vì dân Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Xương chúng tôi đã khô, lòng trông cậy chúng tôi đã mất.” Qua Ê-xê-chi-ên, Chúa cho thấy dù tình trạng tuyệt vọng của họ giống như xương khô, nhưng Ngài sẽ mở mồ mả lưu đày Ba-by-lôn, đem họ hồi hương về đất Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ phục hồi, tẩy sạch, cất bỏ sự chia rẽ giữa hai nước Y-sơ-ra-ên và Giu đa để thành một nước thống nhất. Khi ấy, họ sẽ là dân Chúa và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Y-sơ-ra-ên sẽ được biệt ra thánh, Đức Chúa Trời sẽ lập Đền Ngài giữa họ.

    VII. GIẢI NGHĨA

                       A. Sứ Điệp Của Tác Giả
                
                      Trong chương 37 này, Ê-xê-chi-ên trình bày sứ điệp phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên bằng Thần Linh
         của Đức Chúa Trời. Tại đây, Ê-xê-chi-ên chuyển tải sứ điệp là quốc gia Y-sơ-ra-ên sẽ được khôi phục. Đức Chúa Trời sẽ góp nhặt dân Y-sơ-ra-ên từ các nơi mà Ngài đã khiến họ tản lạc. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ được hồi sinh bằng Thần Linh của Ngài và được trở về quê hương. Qua sứ điệp này, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ phục hồi quốc gia Y-sơ-ra-ên thành một đội quân mạnh mẽ, một đất nước thống nhất bằng Thần Linh của Ngài. Sự sống mới là quốc gia Y-sơ-ra-ên được phục hồi cả thuộc linh lẫn thuộc thể.
                      Đây cũng là sứ điệp bày tỏ quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể khiến cho người
         chết sống lại, chẳng những cho dân Y-sơ-ra-ên mà cả những kẻ chết trong tội lỗi nữa. Các tội nhận chết trong tội lỗi sẽ được tái sinh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.      

B. Giải Nghĩa
  
   Các câu Kinh thánh trong đoạn 37 có thể được giải nghĩa như sau:
            Câu 1:  Tay của Đức Giê-hô-va: ngụ ý nói sự dẫn dắt, điều động của Đức Chúa Trời. Thần Đức Giê-hô-va: là Thánh Linh Chúa.
            Câu 2: Đoạn Ngài khiến ta khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy: để Ê-xê-chi-ên nhìn xem xương khô.
            Câu 3:  Chúa hỏi: Tại sao Chúa hỏi, dù Chúa biết rõ kết quả, Chúa hỏi để cho Ê-xê-chi-ên nhận định. Chúa biết:  nói lên sự toàn tri của Chúa.
            Câu 4:  Ngài bèn phán cùng ta rằng hãy nói tiên tri về những hài cốt ấy: Vì vậy, dù hài cốt đã khô nhưng cần nghe lời Chúa.
            Câu 5: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi: Chúa sẽ đem Thần Linh của Ngài đặt trong
những xương khô này.
   Câu 6:  Và các ngươi sẽ sống: Quốc gia Y-sơ-ra-ên sẽ sống lại như một cơ thể.
   Câu 7:  Ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và này có động đất: Đang khi các xương khô nghe Lời Chúa, thì có sự chuyển động. Sự chuyển động này là do Thần Linh Chúa vận hành.
Câu 8:  Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh trên những xương ấy, có da bọc lấy: Thánh Linh Chúa sẽ khiến cho các xương khô sanh ra gân và thịt, điều này mô tả sự khôi  phục quốc gia Y-sơ-ra-ên.[12]
            Câu 9:  Hãy nói tiên tri cùng gió: Chúa bảo Ê-xê-chi-ên phải cầu Linh của Đức Chúa Trời như gió đến trên những người đã biến chuyển từ xương khô, để cho họ có sự sống.
                     Câu 10: Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó: Khi Linh của Đức Chúa Trời đến thì những người nghe sẽ được hồi sinh. Điều này cũng giống như sự tái sanh của chúng ta. Phải có Lời Chúa (c4) và Thánh Linh (hơi thở) của Đức Chúa Trời (c 9).[13] Khi được nghe Lời
        Chúa, thì Thánh Linh sẽ tác động trên người nghe khiến họ tin nhận Chúa, được tái sanh.
                     Câu 11: Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt khô này là cả nhà Y-sơ-ra-ên: Chúa nói đống xương khô là toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, mà tình trạng của xương đã khô lắm có nghĩa là người Y-sơ-ra-ên đã tuyệt vọng về tình trạng của họ.
                     Câu 12:  Ta sẽ mở mồ mả các ngươi làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên: nghĩa là Chúa sẽ mở đường cho Y-sơ-ra-ên ra khỏi chốn lưu đày tại Ba-by-lôn, để trở về quê hương.
                     Câu 13:  Hỡi dân ta các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả: Sau khi trở về quê hương dân sự sẽ nhìn biết Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng Hằng Hữu, đã giải cứu họ.
                     Câu 14:  Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống: Chúa sẽ đặt Thần Linh Ngài trong Y-sơ-ra-ên, họ sẽ được sống và được đưa về quê hương.
                     Câu 15: Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán: Chúa tiếp tục phán với Ê-xê-chi-ên về dân Y-sơ-ra-ên.
                     Câu 16: Hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng cho Giu-đa và cho con cái Y-sơ-ra-ên là bạn ngươi. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im: Cây gậy nói lên quyền cai trị. Ở đây nói đến hai cây gậy là hai nước Nam Giu-đa và Bắc Y-sơ-ra-ên vốn có sự chia rẽ và cai trị khác nhau.  
                     Câu 17: Hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một: ngụ ý nói hai nước [Giu-đa và Y-sơ-ra-ên] sẽ được thống nhất. Trong tay ngươi:  là tay của Ê-xê-chi-ên làm ví dụ cho tay của Chúa.
                     Câu 18 – 19: Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi các
         đều đó là gì – Thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái Y-sơ-ra-ên là bạn ngươi, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi và hai cái sẽ hiệp làm một trong tay ta: Chúa giao cho Ê-xê-chi-ên có nhiệm vụ cắt nghĩa lại cho Y-sơ-ra-ên hiểu ý nghĩa về ví dụ cây gậy: nghĩa là hiểu ý muốn của Chúa trên dân sự.
                     Câu 19:  Đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi: Chúa có quyền làm cho Y-sơ-ra-ên hiệp một trong sự phục sinh. Vết thương lịch sử về sự chia cắt đất nước được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.[14] Hai cái sẽ hiệp làm một trong tay ta: Chúa sẽ làm cho dân Ngài hiệp một và nắm giữ họ.
                     Câu 20 – 21: Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy, và nói với chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy ta sẽ kéo con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Hiệp hai gậy lại làm một: hình bóng đem hai gậy vào trong tay Chúa là đem Y-sơ-ra-ên từ các nước trở về.
                     Câu 22: Chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi Y-sơ-ra-ên: Chúa gom họ lại trong núi, họ sẽ thành một dân tộc trong một nước.
                     Câu 23: Ta sẽ làm sạch chúng nó: Đây là công việc thánh hóa của Chúa, Ngài sẽ làm sạch quá khứ,
         tội lỗi, làm sạch người bề trong của dân Y-sơ-ra-ên. Chúa sẽ làm Đức Chúa Trời, và Y-sơ-ra-ên sẽ làm dân Ngài: trở lại tình trạng thời trước khi bị lưu đày, nhắc lại giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Y-sơ-ra-ên.
                     Câu 24:  Tôi tớ Ta là Đa-vít: Ở đây là tiên tri về Chúa Jesus sẽ làm Vua cai trị Y-sơ-ra-ên. Một người chăn: Chúa Jesus là Đấng chăn Y-sơ-ra-ên.
                     Câu 25:  Chúng nó sẽ ở trong đất mà Ta ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp: Chúa hứa Ngài sẽ đem Y-sơ-ra-ên về trong đất Ngài đã hứa ban cho Gia-cốp (Sáng 28: 13). Đa-vít làm vua mãi mãi: Chúa Jesus sẽ làm vua trong thiên-hi-niên và cả cõi đời đời.
                    Câu 26:  Ta sẽ lập một giao ước hoà bình, ấy sẽ là một giao ước đời đời: Đây là giao ước mới của Đức Chúa Trời cho dân Ngài (Giê 33: 40, Êxch 34: 25).
                    Câu 28:  Các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va: Sau khi Y-sơ-ra-ên từ chốn lưu đày trở về tái lập quốc gia, xây dựng Đền thờ, tu bổ tường thành (khoảng 536 – 445 T.C) thì các nước xung quanh đều nhận biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng quyền năng. Điều này sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn trong Thiên-hi-niên và cả cõi đời đời, khi ấy tất cả các nước trên thế gian đều nhìn biết Đức Chúa Trời.

VIII. PHÂN TÍCH THẦN  HỌC

A.Các Vấn Đề Thần Học

            Thần Linh, Thánh Linh: Xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước và trong cả sách Ê-xê-chi-ên bằng các từ như “Gió, hơi thở.” Thần Linh được bày tỏ là quyền năng của Đức Chúa Trời, là sự sống cho con người.[15] Nếu không có Thánh Linh con người không thể sống được.[16]
Sự sống lại: Dù Cựu Ước rất ít đề cập đến sự sống lại, nhưng chương 37 đã góp phần cho sự phát triển của thần học sống lại của Cựu Ước và Tân Ước. Bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là tác giả của sự sống lại. Chính Thần Linh của Đức Chúa Trời đã đem sự sống lại cho con người.
            Lai thế học: Hé mở cho chúng ta sự sống lại đời sau. Bày tỏ Vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus sẽ làm vua cai trị đời đời.
            Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời: Dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội nhưng Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ họ. Ngài có kế hoạch phục hồi dân tộc mà chính Ngài đã tuyển chọn. Điều này bày tỏ giáo lý sự tuyển chọn của Đức Chúa Trời (Rô 11: 29).
            Sự phục hồi: Là chủ đề chính của sách Ê-xê-chi-ên, là đề tài chính của đoạn 37. Sự phục hồi được
mô tả qua hình ảnh sự sống lại, đem lại một niềm tin cho cả dân tộc, thần học của Ê-xê-chi-ên là thần học
phục hồi...
B. Mục Đích Và Ý Nghĩa Liên Quan

            Mục đích: cho Ê-xê-chi-ên có sức mạnh tiếp tục rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời. Vì khi ấy
Ê-xê-chi-ên rao giảng cho những người bị phu tù tại Ba-by-lôn, nhưng ít được họ đáp ứng.[17] Đồng thời đem lại sự trông cậy và nguồn hy vọng mới cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày, tan tác. Đem đến một sự khích lệ cho dân sự, khiến họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
            Ý nghĩa: Bày tỏ quyền năng của Thánh Linh có thể đem lại sự sống cho cả những mảnh xương khô. Quyền năng Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động trên đống xương khô, bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên. Dù Ngài đã trừng phạt dân sự vì cớ tội lỗi, nhưng tình yêu thương của Ngài đối với họ vẫn chưa dứt. Đức Chúa Trời không từ bỏ sự chọn lựa của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ cứu dân sự bằng quyền năng của Thần Linh Ngài. Lời hứa của Chúa vượt trên sự khôi phục Y-sơ-ra-ên về phương diện vật chất và địa lý. Ngài hứa hà hơi sống Thần Linh tươi mới vào trong dân sự, đặng tấm lòng và thái độ của họ sẽ ngay thẳng đối với Ngài và sẽ hiệp một với nhau. Tiến trình giống như vậy cũng được mô tả qua Lời  
của Chúa, Thánh Linh thanh tẩy và làm mới lại tấm lòng của chúng ta (Êxê 11: 19).
            Ý nghĩa liên quan: Qua Ê-xê-chi-ên 37, chúng ta thấy được quyền năng của Thánh Linh Chúa. Nếu không có Thánh Linh con người không thể sống. Trách nhiệm của Cơ-đốc nhân là phải  rao giảng lời Đức Chúa Trời cho mọi người đang chết trong tội lỗi, Thánh Linh Chúa sẽ hành động trong người nghe, khiến họ tiếp nhận Lời Chúa. Ngày nay, chúng ta phải tuyên bố sứ điệp phục hồi là Phúc Âm cứu rỗi cho những người đang hư mất, để họ sớm quay về cùng Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời.

IX. ÁP DỤNG
                 
                  A. BỐ CỤC BÀI GIẢNG (Bố cục đơn giản)

     Đề tài 1:  Sự Sống Từ Đống Xương Khô

     1.  Nói tiên tri cho đống xương khô
     2.  Thánh Linh hành động trên đống xương khô
     3.  Thánh Linh làm cho đống xương khô sống lại.
     4.  Thánh Linh làm cho dân Y-sơ-ra-ên hiệp một.


                           Đề tài 2: Quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời
                     
1. Thánh Linh làm cho đống xương khô sống lại.
2. Thánh Linh làm cho đổi mới tâm linh.
3. Thánh Linh đem lại sự hiệp một.

   B. ÁP DỤNG

             Bài giảng này có thể giảng trong tình trạng Hội thánh bị suy yếu thuộc linh, có nan đề chia rẽ... Khi rao giảng Lời Chúa, thì Thánh Linh sẽ tác động trên Hội Thánh Chúa, khiến Hội Thánh được hồi sinh, củng cố, mạnh mẽ, hiệp một…
             Áp dụng bài học, ngày nay con người đang chết trong tội lỗi, nhưng khi được nghe rao giảng Phúc Âm, Thánh Linh của Chúa sẽ hành động khiến họ sống lại. Thánh Linh đóng vai trò then chốt trong công tác rao giảng Phúc Âm và gây dựng Hội Thánh Chúa.

KẾT LUẬN

      Ê-xê-chi-ên đoạn 37 với những lời tiên tri mang đậm tính biểu tượng để bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên
nhận biết sứ điệp phục hồi bằng quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh của Đức
Chúa Trời có thể biến đổi từ sự chết đến sự sống, từ sự chia rẽ đến hiệp một, từ chốn lưu đày đến việc được trở về quê hương của dân Y-sơ-ra-ên. Điều này đem lại niềm tin và hy vọng không chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa mà cả chúng ta ngày nay. Qua Ê-xê-chi-ên 37 người viết thật sự xúc động trước tình yêu thương cao cả, vĩ đại, tốt đẹp của Đức Chúa Trời đối Y-sơ-ra-ên. Dù Đức Chúa Trời đã hình phạt tuyển dân Y-sơ-ra-ên vì cớ tội lỗi của họ, nhưng cuối cùng Ngài vẫn tha thứ và phục hồi họ bằng chính quyền năng của Thánh Linh Ngài. Đây cũng là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta. Cảm ơn Ngài! Amen!


[1] Wm C. Cadman. Thánh Kinh Tự Điển – Quyển hạ.(Sài gòn: Nhà In Tin Lành, 1958), trang 1704 – 1705.
[2] G. J. Wenham et al. Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tập, trang 339.
[3]I Howard. Mashall. et al. Thánh Kinh Tân Từ Điển. Ấn bản thứ 3 (TP. Hồ Chí Minh: NXB Đông Phương, 2009), trang 1030.
[4] Phuoc Le V. Nghiên Cứu Các Sách Tiên Tri – Tập 1, trang 31.
[5] Thien Le V. Các Nguyên Tắc Giải Kinh (TEE, 2011), trang 87, 91.
[6] Henrietta C. Mears. Để Hiểu Kinh Thánh Cựu Ước (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2006), trang 286.
[7] Henrietta C. Mears. Để Hiểu Kinh Thánh Cựu Ước, trang 292.
[8] I Howard. Mashall. et al. Thánh Kinh Tân Từ Điển. Ấn bản thứ 3, trang 680.
[9] Phuoc Le V. Nghiên Cứu Sách Ngũ Kinh Môi Se (Lưu Hành Nội Bô 2011), trang 27
[10] William Macdonald. Chú Giải Kinh Thánh Cựu Ước, trang 955.
[11] Henrietta C. Mears. Để Hiểu Kinh Thánh Cựu Ước, trang 291 – 292.

[12] William Macdonald. Chú Giải Kinh Thánh Cựu Ước (Thomas Nelson Publishes: Translated in to Vietnamse, 2004), trang 955.
[13] William Macdonald. Chú Giải Kinh Thánh Cựu Ước, trang 955.
[14] G. J. Wenham et al. Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tập 4, trang 339.
[15] William Macdonald. Chú Giải Kinh Thánh Cựu Ước, trang 955.
[16] Wm C. Cadman. Thánh Kinh Tự Điển – Quyển hạ, trang 1644 – 1645.
[17] Phuoc Le V. Nghiên Cứu Các Sách Tiên Tri – Tập 1, trang 25.

[1] (Đây là cấu trúc sách Ê-xê-chi-ên của Giáo sư Lê Vĩnh Phước). Phuoc Le V. Nghiên Cứu Các Sách Tiên Tri – Tập 1 (Lưu Hành Nội Bộ, 2011), trang 27 - 28.
[2] Albert Cook. The Burden of Prophecy: Poetic Utterance in the Prophets of the Old Testament (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1996), trang 145.
[3] G. J. Wenham et al. Giải Nghĩa Kinh Thánh – Tập 4 (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2004), trang 338 – 339.
[4] William Macdonald. Chú Giải Kinh Thánh Cựu Ước (Thomas Nelson Publishes: Translated in to Vietnamse, 2004), trang 929.
[5] G. A. Cooke. A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ezekiel (Edinburgh: T. & T. Clark,1936), trang 67, 71.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét