Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Liên Hệ

Mọi chi tiết xin liên lạc Ms Phước Lê
email: bailuanthanhoc@gmail.com
hand phone: 0122-8989-880
 Xin Cám Ơn