Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Giới Thiệu Sách Mới: Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp

Các bạn sinh viên thân mến,
Sách "Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp" đã có bán tại các nhà sách sau:
Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp
Apple Itunes:
Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp

Scribd.com
Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét