Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Giới Thiệu Sách "Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học"

Các bạn sinh viên thần học thân mến,
Như tôi đã hứa với các bạn về việc xuất bản tài liệu mà chúng ta đã từng học qua môn học Phương Pháp Nghiên Cứu Thần Học. Nay quyển "Thực Hành Viết Luận Văn Thần Học" đã có phiên bản điện tử. Phiên bản điện tử để sử dụng trên điện thoại Android, Iphone, Ipad, và máy tính.
Các bạn có thể mua tại apple.itunes store, hoặc kobo, hoac smashwords.com theo các link sau đây. Hiện tại đang giảm giá còn 2.99 USD.
Các bạn nên mua tại smashwords.com sẽ có nhiều lựa chọn cho các thể loại như pdf, epub, cho tất cả các loại điện thoại và máy tính.

Blessings,

Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Lê Phan
tại Smashwords.com

https://www.smashwords.com/books/view/457202

tại apple.itunes store

https://itunes.apple.com/us/book/thuc-hanh-viet-luan-van-than/id903191006?mt=11


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

7 Tháng 12


                          Đấng Mê-si đối với Các Bác Sĩ
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu?  
Ma-thi-ơ 2:1-2
Không giống như Lu-ca, Ma-thi-ơ không kể lại câu chuyện các gã chăn chiên đến thăm Chúa Giê-xu tại chuồng chiên. Ông tập trung ngay lập tức vào những người nước ngoài từ phương đông đến tôn thờ Chúa Giê-xu.

6 Tháng 12


Bình An cho Người Ngài Đẹp Lòng
"Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.  Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, cho người Ngài thương!"
Lu-ca 2: 12-14
Bình an cho ai? Có một chi tiết u sầu vang lên trong bài ca của các thiên sứ. Bình an dưới đất cho người Ngài yêu mến. Bình An cho người Ngài đẹp lòng. Nếu không đức tin, khó có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy Giáng sinh không đem đến sự bình an cho tất cả mọi người.

5 Tháng 12


Không Quay Bước Khỏi Thập Tự
"Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở."
Lu-ca 2: 6-7
Bây giờ bạn sẽ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời cai trị thế giới khi sử dụng cả hệ thống cầm quyền của đế quốc phải lập sổ dân để đem Ma-ry và Giô-sép về Bết-lê-hem, thì Ngài chắc chắn Ngài phải thấy còn một chỗ nào đó trong nhà quán.

4 Tháng 12


Dành Cho Dân Sự Nhỏ Bé của Đức Chúa Trời
Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.  Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.  Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.
Lu-ca 2: 1-5
Bạn có bao giờ nghĩ rằng thật đó là một điều kỳ diệu khi mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt trước để Đấng Mê-si có thể sinh ra tại Bết-lê-hem (như được tiên báo trong Mi-chê 5); và Ngài đã sắp đặt mọi thứ khi thời điểm đến, cha mẹ của Đấng Mê-si đang sống tại Na-xa-rét; và để ứng nghiệm lời của Ngài, Ngài đã đem hai người nhỏ bé này đến Bết-lê-hem trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã đặt điều đó trong lòng của Sê-sa Au-gút-tơ để ai nấy phải về quê hương lập sổ dân trong toàn lãnh thổ của đế quốc Rô-ma?

3 Tháng 12


Sự Viếng Thăm Được Mong Đợi Từ Trước
"Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép! Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi" 
Lu-ca 1: 68-71
Hai điều nổi bật cần lưu ý trong những ca từ của Xa-cha-ri trong Lu-ca đoạn 1.


2 Tháng 12

Đức Chúa Trời Vĩ Đại của Mary
"Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.
Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.
Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên.
Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không.
Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình.
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy."

Lu-ca 1:46-55


Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Tin Vui Mừng Lớn (1 Tháng 12)

1 Tháng 12
Chuẩn Bị Con Đường

" Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. " Lu-ca 1:16-17

Giăng Báp-tít đã làm gì cho dân Y-sơ-ra-ên, Mùa Vọng có thể làm gì cho chúng ta. Đừng để Giáng Sinh tìm thấy bạn không sẵn lòng. Tôi có ý nói đến sự không chuẩn­ bị về tâm linh. Niềm vui và sự tác động của Giáng Sinh sẽ vĩ đại hơn nếu bạn sẵn sàng.