Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

2 Tháng 12

Đức Chúa Trời Vĩ Đại của Mary
"Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.
Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.
Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên.
Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không.
Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình.
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy."

Lu-ca 1:46-55Ma-ry nhận thấy một điều tuyệt diệu nhất về Đức Chúa Trời: Ngài chuẩn bị thay đổi thời cuộc lịch sử của loài người. Ba thập kỷ quan trọng nhất mọi thời đại chuẩn bị bắt đầu.

Và Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài ngự vào hai người đàn bà vô danh, hèn hạ, một người già và hiếm muộn (Ê-li-za-bét), người kia thì trẻ và đồng trinh (Mary). Và Ma-ry được cảm động bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, là Đấng yêu mến kẻ hèn mọn, đến nỗi bà mở miệng ngợi ca - bài ca từng được biết đến với tựa đề "Đấng Vĩ Đại" (Lu-ca 1:46-55).

Ma-ry và Ê-li-za-bét là những anh hùng tuyệt vời trong ký thuật của Lu-ca. Ông yêu mến đức tin của những phụ nữ này. Điều gây ấn tượng nhất đối với ông, dường như cũng là điều mà ông muốn bày tỏ cho đọc giả khả kính, Thê-ô-phi-lơ, đó là sự hèn hạ và niềm vui khiêm nhu của Ê-li-za-bét và Ma-ry.

"Ê-li-za-bét nói rằng: "Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?" Lu-ca 1:43 và Ma-ry nói rằng: " Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài."


Chỉ những ai mà tâm hồn họ có thể thật sự làm vinh hiển Chúa là những người giống như Ê-li-za-bét và Ma-ry - là những người nhận biết sự thấp hèn của chính mình và hoàn toàn phủ phục bởi sự cao trọng của Đức Chúa Trời vĩ đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét