Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Tin Vui Mừng Lớn (1 Tháng 12)

1 Tháng 12
Chuẩn Bị Con Đường

" Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. " Lu-ca 1:16-17

Giăng Báp-tít đã làm gì cho dân Y-sơ-ra-ên, Mùa Vọng có thể làm gì cho chúng ta. Đừng để Giáng Sinh tìm thấy bạn không sẵn lòng. Tôi có ý nói đến sự không chuẩn­ bị về tâm linh. Niềm vui và sự tác động của Giáng Sinh sẽ vĩ đại hơn nếu bạn sẵn sàng.

Để bạn có thể sẵn sàng.

Trước hết, hãy suy gẫm dựa trên sự thật đó là chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi. Giáng sinh là một bản cáo trạng trước khi nó trở nên một điều vui mừng. Giáng sinh sẽ không có ảnh hưởng nào cho đến khi chúng ta cảm thấy
cần thiết về một Chúa Cứu Thế. Hãy để việc suy gẫm của Mùa Vọng khiến bạn thức tỉnh cảm giác buồn vui lẫn lộn của sự cần thiết Chúa Cứu Thế.

Thứ hai, hãy tự nhận xét chính mình cách nghiêm túc.  Mùa Vọng là hướng đến Giáng Sinh nhưng Mùa Chay hướng đến Phục Sinh. " Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi! Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi! Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời!" (Thi Thiên 139:23-24) Mỗi tấm lòng hãy chuẩn bị chỗ cho Ngài... bằng cách dọn dẹp sạch sẽ.

Thứ ba, hãy để Đức Chúa Trời là trung tâm trong mọi sinh hoạt, mọi sự trông mong và mọi sự vui mừng trong gia đình bạn - đặt biệt đối với trẻ em. Nếu bạn vui mừng vì cớ Đấng Christ, trẻ em cũng sẽ vui mừng. Nếu bạn chỉ xem niềm vui Giáng Sinh là vật chất, làm thế nào các cháu sẽ khao khát Đức Chúa Trời? Hãy tập trung mọi nỗ lực của bạn để làm sao cho sự hiện đến mầu nhiệm của vị Vua trở nên rõ ràng đối với các em nhỏ.


Thứ tư, hãy đọc Kinh Thánh thật nhiều và ghi nhớ những đoạn quan trọng! " Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy" (Giê-rê-mi 23:29) Hãy thu thập ngọn lửa đó trong Mùa Vọng năm nay. Nó thật ấm áp. Nó chiếu sáng với nhiều sắc màu ân điển. Nó đem đến sự chữa lành cho hàng ngàn nỗi đau. Nó là ánh sáng trong đêm tối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét