Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

7 Tháng 12


                          Đấng Mê-si đối với Các Bác Sĩ
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu?  
Ma-thi-ơ 2:1-2
Không giống như Lu-ca, Ma-thi-ơ không kể lại câu chuyện các gã chăn chiên đến thăm Chúa Giê-xu tại chuồng chiên. Ông tập trung ngay lập tức vào những người nước ngoài từ phương đông đến tôn thờ Chúa Giê-xu.

Vì vậy Ma-thi-ơ mô tả Chúa Giê-xu ngay từ ban đầu cho đến khi kết thúc Phúc âm của mình, Ngài là Đấng Mê-si cho tất cả mọi dân tộc, không chỉ riêng cho người Do Thái.

Tại đây những người thờ phượng đầu tiên là những thuật sĩ hay còn gọi là nhà chiêm tinh học hoặc người thông thái không phải từ Y-sơ-ra-ên nhưng từ Phương Đông, có lẽ từ Ba-by-lôn. Họ là người ngoại đạo. Không thánh sạch.

Và tại cuối sách Ma-thi-ơ, những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu đó là "Hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta." Vì vậy hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ ta."

Đây không chỉ là cánh cửa mở cho Dân ngoại để hưởng niềm vui trong Đấng Mê-si, nhưng nó thêm vào bằng chứng cho thấy Ngài chính là Đấng Mê-si. Bởi vì một trong những lời tiên tri thường xuyên nhắc lại đó là các nước và các vua, sẽ đến với Ngài vì Ngài là Đấng Cai Trị cả thế gian.

Ví dụ Ê-sai 60:3 "Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi."


Vì vậy Ma-thi-ơ thêm vào bằng chứng về vai trò Mê-si của Chúa Giê-xu và cho thấy rằng Ngài chính là Đấng Mê-si - là Vua, và Đấng theo Lời Hứa, - Đấng làm Ứng Nghiệm - cho mọi dân tộc, không chỉ là dân Y-sơ-ra-ên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét