Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

3 Tháng 12


Sự Viếng Thăm Được Mong Đợi Từ Trước
"Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép! Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi" 
Lu-ca 1: 68-71
Hai điều nổi bật cần lưu ý trong những ca từ của Xa-cha-ri trong Lu-ca đoạn 1.Thứ nhất, chín tháng trước đó, Xa-cha-ri không thể tin rằng vợ của ông sẽ có con. Bây giờ, khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông trở nên tự tin trong công việc giải cứu của Đức Chúa Trời trong sự hiện đến của Đấng Mê-si đến nỗi ông nói đến điều đó trong thì quá khứ. Vì trong đức tin, một hành động lời hứa của Đức Chúa Trời đều đúng khi cho là đã hoàn tất. Xa-cha-ri học điều này khi tin Lời Đức Chúa Trời là điều đảm bảo chắc chắn: "Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài!"

Điều thứ hai, sự hiện đến của Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si là sự thăm viếng của Đức Chúa Trời đến với thế giới của chúng ta: "Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài." Trải qua hàng bao thế kỷ, người Do Thái đã mòn mỏi trong sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời đã rút lui: linh của lời tiên tri đã chấm dứt, Y-sơ-ra-ên bị rơi vào tay của La-mã. Và tất cả những người kính sợ Chúa trong Y-sơ-ra-ên đều trông đợi sự viếng thăm của Đức Chúa Trời. Lu-ca kể lại trong 2: 25 rằng một người công bình đạo đức, tên là Si- mê-ôn, "trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên" Và trong Lu-ca 2:38, lời cầu nguyện của bà An-ne cũng " trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem."

Đây là những ngày của sự trông đợi lớn. Bây giờ sự viếng thăm của Đức Chúa Trời được chờ đợi từ rất lâu sắp xảy ra, Ngài chuẩn bị đến trong cách mà không ai ngờ tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét