Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

4 Tháng 12


Dành Cho Dân Sự Nhỏ Bé của Đức Chúa Trời
Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.  Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.  Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai.
Lu-ca 2: 1-5
Bạn có bao giờ nghĩ rằng thật đó là một điều kỳ diệu khi mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt trước để Đấng Mê-si có thể sinh ra tại Bết-lê-hem (như được tiên báo trong Mi-chê 5); và Ngài đã sắp đặt mọi thứ khi thời điểm đến, cha mẹ của Đấng Mê-si đang sống tại Na-xa-rét; và để ứng nghiệm lời của Ngài, Ngài đã đem hai người nhỏ bé này đến Bết-lê-hem trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã đặt điều đó trong lòng của Sê-sa Au-gút-tơ để ai nấy phải về quê hương lập sổ dân trong toàn lãnh thổ của đế quốc Rô-ma?

Bạn có bao giờ cảm nhận, như tôi, cảm thấy nhỏ bé và tầm thường trong một thế giới với bảy tỷ người, nơi mà tất cả những tin tức đều nói về chính trị, kinh tế và các phong trào xã hội với những con người vĩ đại đầy quyền lực và giàu có?

Nếu như vậy, bạn đừng để điều đó làm bạn nản lòng và buồn bã. Vì chính ngay trong Kinh Thánh cho thấy tất cả những thế lực chính trị khổng lồ và tất cả những nền công nghiệp phức tạp, thậm chí họ cũng không hề biết rằng, họ đang được Đức Chúa Trời điều khiển, không phải chỉ vì họ mà còn vì sự ích lợi của dân sự nhỏ bé của Đức Chúa Trời - đó là Ma-ry và Giô-sép nhỏ bé, là những người phải đi từ Na-xa-rét trở về Bết-lê-hem. Đức Chúa Trời vận hành cả đế quốc để ban phước cho con cái của Ngài.

Đừng nghĩ rằng, bởi vì bạn trải qua sự cực khổ, là do tay của Đức Giê-hô-va ngắn quá. Không phải là vì sự giàu có của chúng ta, nhưng là vì sự thánh khiết của chúng ta mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm với cả tấm lòng của Ngài. Và chính vì điều đó mà Ngài cai trị trên cả thế gian. Châm Ngôn 21:1 nói rằng " Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn."


Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại cho dân sự nhỏ bé, và chúng ta có lý do chính đáng để vui mừng vì điều đó, thậm chí họ không thể biết được, tất cả những vua chúa, tổng thống, thủ tướng và thẩm phán thế giới cũng phải theo mạng lệnh tể trị của Cha chúng ta ở trên trời, để chúng ta, là con cái Ngài có thể được trở nên giống như hình ảnh con Ngài là Chúa Giê-xu Christ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét