Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

5 Tháng 12


Không Quay Bước Khỏi Thập Tự
"Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở."
Lu-ca 2: 6-7
Bây giờ bạn sẽ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời cai trị thế giới khi sử dụng cả hệ thống cầm quyền của đế quốc phải lập sổ dân để đem Ma-ry và Giô-sép về Bết-lê-hem, thì Ngài chắc chắn Ngài phải thấy còn một chỗ nào đó trong nhà quán.

Đúng, Ngài có thể thấy điều đó. Và Chúa Giê-xu có thể đã được sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngài có thể biến đá trở nên bánh trong đồng vắng. Ngài có thể gọi 10,000 thiên sứ để giúp đỡ Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài có thể xuống khỏi thập tự giá và tự cứu chính mình. Câu hỏi không phải là Đức Chúa Trời có thể làm gì, nhưng Ngài muốn làm gì.

Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là dù Đấng Christ giàu có, nhưng Ngài trở nên nghèo khổ vì c chúng ta. Dấu hiệu "không còn chỗ trống" trong tất cả các nhà quán ở Bết-lê-hem là vì cớ chúng ta. "vì anh em mà [Ngài] tự làm nên nghèo" (2 Cô-rinh-tô 8:9).

Đức Chúa Trời cai trị tất cả mọi sự - thậm chí chỗ trống của quán trọ - vì cớ con cái của Ngài. Con đường thập giá bắt đầu với dấu hiệu "Không còn chỗ trống" trong Bết-lê-hem và kết thúc với thập tự nhạo báng và phỉ nhổ tại Giê-ru-sa-lem.

Và chúng ta phải không bao giờ quên rằng chính Ngài đã nói, "Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta" (Ma-thi-ơ 16:24).

Chúng ta hãy cùng đi với Chúa trên con đường thập giá và nghe Ngài nói "Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình.  Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi (Giăng 15:20).

Đối với người từng nói mạnh mẽ rằng, " Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó" (Ma-thi-ơ 8:19). Đức Chúa Jêsus đáp rằng: "Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu" (Ma-thi-ơ 8:20).


Đúng, Đức Chúa Trời có thể thấy một căn phòng nào đó để Chúa Giê-xu sanh ra. Nhưng điều đó có thể khiến quay bước khỏi con đường thập tự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét