Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,
Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.
Thi Thiên 119:1.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

6 Tháng 12


Bình An cho Người Ngài Đẹp Lòng
"Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.  Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, cho người Ngài thương!"
Lu-ca 2: 12-14
Bình an cho ai? Có một chi tiết u sầu vang lên trong bài ca của các thiên sứ. Bình an dưới đất cho người Ngài yêu mến. Bình An cho người Ngài đẹp lòng. Nếu không đức tin, khó có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy Giáng sinh không đem đến sự bình an cho tất cả mọi người.


"Đây là sự phán xét" Chúa Giê-xu phán, "sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa." (Giăng 3:19). Hoặc như cụ Si-mê-ôn nói khi ông thấy đứa trẻ Giê-xu, "Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ" (Lu-ca 2:34-35). Ô, có biết bao nhiêu người chỉ biết nhìn vào ngày Giáng sinh lạnh lẻo và ảm đạm mà không thấy gì khác hơn.

"Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." Chúa Giê-xu chỉ nói với các môn đồ của Ngài, "Ta để sự bình an lại cho các ngươi;  Ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.  Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi."

Những ai cảm nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời đó là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, là những người trong mọi sự dùng lời cầu nguyện và nài xin mà trình dâng các sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời.

Chìa khóa để mở kho báu bình an của Đức Chúa Trời là đức tin trong những lời hứa của Ngài. Vì vậy Phao-lô cầu nguyện, "Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin" (Rô-ma 15:13). Và khi chúng tin cậy nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời và có niềm vui, sự bình an và tình yêu thương, thì lúc đó Đức Chúa Trời được vinh hiển.


Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất cho người Ngài đẹp lòng - những con người tin cậy Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét